Rekisteri- ja tietosuojaseloste – GDPR

Rekisterin ylläpitäjä ja yhteyshenkilö
A-Mascot Oy
Anna-Stiina Saarinen
sähköposti: info (at) annastiinasphotos.com

Rekisterin nimi
A-Mascot Oy:n asiakasrekisteri ja valokuvien muodostama henkilörekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus
A-Mascot Oy:n asiakasrekisterin käyttötarkoitus on asiakassuhteen hoito ja ylläpito, kuten esimerkiksi laskutus ja mahdollinen markkinointi. Henkilötietoja saatetaan käyttää myös kuvien julkaisemisen yhteydessä silloin kun asiakas on myöntänyt siihen luvan. Henkilötietoja sisältävistä julkaisusta sovitaan asiakkaiden kanssa erikseen. Valokuvia tuotetaan asiakastilauksina tai valokuvaaja Anna-Stiina Saarisen taiteellisena tuotantona. Tekijänoikeuslain nojalla valokuvaajalla on täydet hallintaoikeudet toteuttamiinsa kuviin.

Rekisterin henkilöryhmät ja sisältö
Asiakasrekisteri koostuu annastiinasphotos.com sivuston yhteydenottolomakkeen kautta, sähköpostitse tai muilla viestintävälineillä lähetetyistä viesteistä ja niitä käytetään tarjousten ja mahdollisen toimeksiannon toteuttamiseksi. Käyttämällä annastiinasphotos.com sivustolla olevaa yhteydenottolomaketta tai lähettämällä sähköpostia asiakas antaa seuraavat henkilökohtaiset tiedot: Nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä mahdolliseen laskutuksen hoitamiseen tarvittavat tiedot. Henkilö, jonka tietoja rekisteri sisältää on luovuttanut tietonsa yrityksen käyttöön itse tai muun erillisen sopimuksen kautta suostunut kuvausmalliksi tai ollut/esiintynyt julkisella paikalla valokuvaustilanteessa. Rekisterissä voidaan käsitellä asiakkaan tai hänen huollettaviensa etu- ja sukunimitietoja, yhteystietoja ja kuvauksiin liittyviä muita tietoja. Laskutuksessa kirjanpitoaineistoon tallentuu maksutietoja.

Säännönmukaiset tietolähteet
Käyttäjältä itseltään saadut tiedot, laskutuksen tietokanta, valokuvat.

Tietojen luovutus muille tahoille: Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman erillistä suostumusta. Valokuvia voidaan myydä tai luovuttaa kolmansille osapuolille ilman erillistä suostumusta osana A-Mascot Oy:n julkaisutoimintaa. Tekijänoikeuslain nojalla valokuvaajalla on täydet hallintaoikeudet toteuttamiinsa kuviin.

Rekisterin suojaus
Rekisteri on tallennettu ja suojattu siten, että vain rekisterinpitäjä pääsee käsiksi tietoihin eikä muilla tahoilla ole oikeutta käsitellä tai ylläpitää rekisterin tietoja. Henkilötietojen suojaamiseksi käytetään tarpeellisia turvakeinoja, joita ovat suojattu yhteys, palomuuri, vahvat salasanat sekä huolellinen toiminta.

Tietojen säilytysaika
Tietoja säilytetään siihen asti kuin se on tarkoituksenmukaista tai asiakas esittää henkilötietojensa koskevan poistopyynnön. Valokuvat varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen. Kirjanpitoaineistoja säilötään kirjanpitolain mukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää virheellisten tietojen oikaisua tai poistamista. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisterinpitäjälle osoitteeseen info (at) annastiinasphotos.com. Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Evästeseloste
A-Mascot Oy:n omistamalla www.annastiinasphotos.com -sivustolla käytetään seuraavien palveluiden tai sovellusten evästeitä: Google Analytics ja Facebook-pikseli. Evästeiden avulla parannetaan verkkosivun asiakaskokemusta sekä kerätään tietoa kävijäanalyyseihin ja verkkomainonnan parantamiseen. Kävijätietoa ovat esim. IP-osoitteet, päivämäärä, kellonaika, istunnon kesto, sivuvierailut, selaimen versio sekä käytetty kanava (mobiili, internet, sovellus).

Verkkosivuston evästeitä voi hallita muuttamalla selaimen asetuksia siten, että joko estää evästeiden käytön kokonaan, sallii ne vain pyynnöstä tai poistaa ne selausistunnon sulkemisen yhteydessä. Evästeiden hylkäämis- tai sallimisasetukset löytyvät kustakin selaimesta ”asetukset” tai vastaavasta kohdasta.

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin, esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 1.7.2021.


Registry and Privacy Statement – GDPR

Registry administrator and contact person
A-Mascot Ltd    VAT FI22154764
Anna-Stiina Saarinen
email: info (at) annastiinasphotos.com

Name of the register
A-Mascot Oy’s customer register and personal register formed by photographs

Purpose of the register
The purpose of A-Mascot Oy’s customer register is to manage and maintain the customer relationship, such as invoicing and possible marketing. Personal data may also be used in connection with the publication of images when the customer has given permission to do so. Publications containing personal information are agreed with customers separately. The photographs are produced as customer orders or as the artistic production of photographer Anna-Stiina Saarinen. Under copyright law, a photographer has full control over the images she takes.

Groups of persons and content of the register
The customer register consists of messages sent via a contact form of www-sites annastiinasphotos.com, e-mail or other means of communication and is used to execute quotations and any order. By using the contact form on annastiinasphotos.com or by sending an e-mail, the customer provides the following personal information: Name, e-mail address, telephone number and any information required for billing. The person whose information is included in the register has provided his or her information to the company himself or herself or through another separate agreement, has agreed to be a model of photography or has been / appeared in a public place in a photographic situation. The register can process the first and last name information, contact information and other information related to the descriptions of the customer or his or her dependents. In invoicing, payment information is stored in the accounting data.

Regular sources of information
Information obtained from the user himself or herself, billing database, photos.

Disclosure of information
Personal information will not be disclosed to third parties without consent of the data subject. Photographs may be sold or transferred to third parties without separate consent as part of A-Mascot Oy’s publishing activities. Under copyright law, a photographer has full control over the images he or she takes.

Registry security
The register is stored and protected in such a way that only the data controller has access to the data and no other parties have the right to process or maintain the data in the register. Necessary security measures are used to protect personal information, such as a secure connection, a firewall, strong passwords, and careful operation.

Data retention period
The data will be kept for as long as it is appropriate or the customer requests the deletion of their personal data. Photos are backed up securely and can be restored if needed. Accounting materials are kept in accordance with the Accounting Act.

Rights of the data subject
The data subject has the right to access personal data concerning him or her and the right to request the correction or deletion of incorrect data. The request must be made in writing to the registrar at info (at) annastiinasphotos.com. To the extent that the processing of personal data is based on the data subject’s consent, the data subject has the right to withdraw the consent at any time without this affecting the lawfulness of the processing carried out prior to the withdrawal.

Cookie description
The website www.annastiinasphotos.com, owned by A-Mascot Oy, uses cookies from the following services or applications: Google Analytics and Facebook Pixel. Cookies are used to improve the website’s customer experience and to collect information for visitor analysis and to improve online advertising. Visitor information includes, for example, IP addresses, date, time, session duration, page visits, browser version and the channel used (mobile, internet, application).

Website cookies can be managed by changing your browser settings to either block cookies completely, allow them only upon request, or delete them when you close your browsing session. Settings for rejecting or allowing cookies can be found in the “settings” or similar section of each browser.

Changes to this Privacy Statement
This privacy statement may be updated from time to time, for example as legislation changes. This Privacy Statement was last updated on July 1, 2021.